โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสยาม
โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลกร มหาวิทยาลัยสยาม ได้ช่วยสนับสนุนทุนและสิ่งของ โครงการบัณฑิตอาสา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ได้ถวายปัจจัยและได้มอบอาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน ไปยังพื้นชุมชนจังหวัดเชียงราย และได้ทำกิจกรรมปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้ำ ศิลปวัฒนธรรม พลังงานทดแทนในชุมชน ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว ***ทางโรงเรียน วัด และชุมชุน ขออนุโมทนาบุญและขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้ช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤติ มา ณ โอกาสนี้ ***
ทำบุญตักบาตร สวัสดีปีใหม่ 2565
ทำบุญตักบาตร สวัสดีปีใหม่ 2565
HAPPY NEW YEAR 2022
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
การแต่งกายถูกระเบียบ เชิดชูเกียรติสถาบัน

สำนักกิจการนักศึกษา
อาคาร 17 ชั้น 3
โทร. 0-2457-0068
ต่อ 5236, 5168

ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม
อาคาร 20
โทร 0-2457-0068
ต่อ 5320