โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสยาม
โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลกร มหาวิทยาลัยสยาม ได้ช่วยสนับสนุนทุนและสิ่งของ โครงการบัณฑิตอาสา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ได้ถวายปัจจัยและได้มอบอาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน ไปยังพื้นชุมชนจังหวัดเชียงราย และได้ทำกิจกรรมปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้ำ ศิลปวัฒนธรรม พลังงานทดแทนในชุมชน ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว ***ทางโรงเรียน วัด และชุมชุน ขออนุโมทนาบุญและขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้ช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤติ มา ณ โอกาสนี้ ***
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
การแต่งกายถูกระเบียบ เชิดชูเกียรติสถาบัน
บริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยสยาม
บริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. 
ณ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม
ประกวดคลิปวิดิโอ VDO Clip Challenge 
รางวัลผู้ชนะการส่งคลิปประชาสัมพันธ์ บริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยสยาม
ตัดสินจากยอด Comment สูงที่สุด
รางวัลที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 ได้รับทุนการศึีกษา 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 ได้รับทุกการศึกษา 500 บาท

สำนักกิจการนักศึกษา
อาคาร 17 ชั้น 3
โทร. 0-2457-0068
ต่อ 5236, 5168

ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม
อาคาร 20
โทร 0-2457-0068
ต่อ 5320