บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

นายกสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

    ๑.เป็นผู้แทนสโมสรนักศึกษาในการดำเนินกิจการสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

    ๒.เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

    ๓.แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาตามความจำเป็นโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

    ๔.ควบคุมการดำเนินกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชมรม

    ๕.เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

อุปนายกสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

    ๑.เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่นายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย

    ๒.ทำหน้าที่แทนนายกสโมสรนักศึกษาในกรณีที่นายกสโมสรนักศึกษา ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

เหรัญญิกสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

     ๑.รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินของสโมสรนักศึกษา

     ๒.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงินของมหาวิทยาลัย

     ๓.ให้คำปรึกษาด้านการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

เลขานุการสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

      ๑.จัดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

     ๒.บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและแจ้งให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทราบหลังวันประชุม 2 วัน

     ๓.ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมให้คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา

     ๔.รับ – ส่ง และโต้ตอบหนังสือของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

     ๕.จัดทำงบประมาณของฝ่ายเลขานุการนำเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

     ๖.รวบรวมโครงการดำเนินงานและงบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเพื่อพิจารณา

    ๗.ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากสโมสรนักศึกษา

    ๘.เสนอแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการ

ปฏิคมสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

    ๑.รับผิดชอบในงานรับรองและบริการของสโมสรนักศึกษา

    ๒.ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

    ๓.จัดทำงบประมาณของฝ่ายปฏิคมนำเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

 ประชาสัมพันธ์สโมสรนักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

     ๑.รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์โดยเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมและระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกทราบ

     ๒.จัดทำงบประมาณของฝ่ายประชาสัมพันธ์นำเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

     ๓.เสนอแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์

 ประธานฝ่ายวิชาการมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

     .ควบคุมดูแล อำนวยความสะดวกและประสานงานการดำเนินกิจกรรมของชมรมด้านวิชาการ

     ๒.ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการ ประสบการณ์และวิชาชีพแก่นักศึกษา

     ๓.รวบรวมงบประมาณชมรมด้านวิชาการเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

     ๔.เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาชมรมด้านวิชาการ

     ๕.ตรวจตราการพัสดุของชมรมด้านวิชาการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย

     ๖.ตรวจสอบการบันทึกทะเบียนประวัติสมาชิกชมรมด้านวิชาการ

     ๗.สอบถาม ตรวจสอบการดำเนินการและส่งแบบสรุปโครงการ

ประธานฝ่ายกีฬามีสิทธิและหน้าที่ ดังนี

    ๑.ควบคุมดูแล อำนวยความสะดวกและ ประสานงานการดำเนินกิจกรรมของชมรม   ด้านกีฬา

    ๒.ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแก่นักศึกษาได้เข้าร่วมเพื่อสุขภาพอนามัย

    ๓.รวบรวมงบประมาณชมรมด้นกีฬาเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

    ๔.เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาชมรมด้านกีฬา

    ๕.ตรวจตราการพัสดุของชมรมกีฬาให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย

    ๖.ตรวจสอบการบันทึกทะเบียนประวัติสมาชิกชมรมด้านกีฬา

    ๗.สอบถาม ตรวจสอบการดำเนินการและส่งแบบสรุปโครงการ

ประธานฝ่ายบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์มีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

    ๑.ควบคุมดูแล อำนวยความสะดวกและประสานงานการดำเนินกิจกรรมของชมรมด้านบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

    ๒.ส่งเสริมกิจกรรมบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์แก่นักศึกษาเพื่อดำรงไว้ซึ่งสังคมที่ดีงาม

    ๓.รวบรวมงบประมาณชมรมด้านบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์เสนอต่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

    ๔.เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาชมรมด้านบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

    ๕.ตรวจตราการพัสดุของชมรมให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย

    ๖.ตรวจสอบการบันทึกทะเบียนประวัติสมาชิกชมรมด้านบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

    ๗.สอบถาม ตรวจสอบการดำเนินการและส่งแบบสรุปโครงการ

ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

    ๑.ควบคุมดูแล อำนวยความสะดวกและประสานงานการดำเนินกิจกรรมของชมรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

     ๒.ส่งเสริมกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมแก่นักศึกษาเพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นเอกลักษณ์ของไทย

     ๓.รวบรวมงบประมาณชมรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

     ๔.เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาชมรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

     ๕.ตรวจตราการพัสดุของชมรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย

     ๖.ตรวจสอบการบันทึกทะเบียนประวัติสมาชิกชมรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

     ๗.สอบถาม ตรวจสอบการดำเนินการและส่งแบบสรุปโครงการ

ประธานคณะ/สาขาวิชามีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

    ๑.เป็นผู้แทนคณะ/สาขาวิชา ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

    ๒.ควบคุมดูแลอำนวยความสะดวกและประสานงานการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของคณะ/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย

    ๓.รวบรวมงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาของคณะ/สาขาวิชาเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

    ๔.เสนอความคิดเห็นการทำกิจกรรมนักศึกษาของคณะ/สาขาวิชาต่อสโมสร นักศึกษาและมหาวิทยาลัย

******************************************