โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสยาม
โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสยาม
ขอแสดงความยินดีกับทีม นักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัลชมเชย พร้อมทุนสนับสนุนกิจกรรม 5,000 บาท จากการเข้าร่วมประกวด โครงงานความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา ในการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand) ประจำปี 2567 ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความเป็นนกลางทางคาร์บอน (Actions toward a carbon neutral society)” ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลกร มหาวิทยาลัยสยาม ได้ช่วยสนับสนุนทุนและสิ่งของ โครงการบัณฑิตอาสา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ได้ถวายปัจจัยและได้มอบอาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน ไปยังพื้นชุมชนจังหวัดเชียงราย และได้ทำกิจกรรมปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้ำ ศิลปวัฒนธรรม พลังงานทดแทนในชุมชน ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว ***ทางโรงเรียน วัด และชุมชุน ขออนุโมทนาบุญและขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้ช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤติ มา ณ โอกาสนี้ ***
ทำบุญตักบาตร สวัสดีปีใหม่ 2567
ทำบุญตักบาตร สวัสดีปีใหม่ 2567
HAPPY NEW YEAR 2024
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
การแต่งกายถูกระเบียบ เชิดชูเกียรติสถาบัน

สำนักกิจการนักศึกษา
อาคาร 17 ชั้น 3
โทร. 0-2457-0068
ต่อ 5236, 5168

ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม
อาคาร 20
โทร 0-2457-0068
ต่อ 5320