แผนกพัฒนานักศึกษาและสวัสดิการ

        แผนกพัฒนานักศึกษาและสวัสดิการ ประกอบด้วยส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

2.1 งานวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ
สถาบัน สอบสวนกรณีนักศึกษากระทำความผิด หรือก่อเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคคลอื่นและสถาบัน  และดำเนินการตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของสถาบัน

2.2 งานนักศึกษาวิชาทหาร  มีหน้าที่ดูแลและเป็นหน่วยงานกลางสำหรับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิชาทหาร

2.3 งานบริการให้คำปรึกษา  เป็นงานให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ  เช่น
การเรียน  การปรับตัว  การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  เป็นต้น

บุคลากร แผนกพัฒนานักศึกษาและสวัสดิการ
1. อาจารย์ประวิทย์ ใจห้าว (หัวหน้าแผนก)
2. นายบุญส่ง เลิศพิพัฒนานนท์