งานกีฬา   มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับกีฬาทั้งภายในและ ภายนอกสถาบัน จัดการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทั้งในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็น  ผู้ประสานงานด้านสนามฝึกซ้อมกีฬาภายนอก การบริหารจัดการใช้สนามกีฬาภายใน  ได้แก่ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม  และจัดหาอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาให้ครบสมบูรณ์ รวมถึงวางแผน การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา  และให้บริการ/อำนวยความสะดวกในการขอใช้สนามกีฬาจากหน่วยงานภายนอก

บุคลากร แผนกกีฬา

1.อาจารย์สมปอง บุญหล่ำ (หัวหน้าแผนก)
2.อาจารย์ไพบูลย์ บุญแทน
3.นายธัญพัทธิ์ อ่อนอารีย์
4.นายนัฐพล พานทอง