งานกีฬา   มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับกีฬาทั้งภายในและ ภายนอกสถาบัน จัดการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทั้งในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็น  ผู้ประสานงานด้านสนามฝึกซ้อมกีฬาภายนอก การบริหารจัดการใช้สนามกีฬาภายใน  ได้แก่ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม  และจัดหาอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาให้ครบสมบูรณ์ รวมถึงวางแผน การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา  และให้บริการ/อำนวยความสะดวกในการขอใช้สนามกีฬาจากหน่วยงานภายนอก

บุคลากร แผนกกีฬา

39120536 2129014140506148 5540868911215411200 n

 

1. อาจารย์สมปอง บุญหล่ำ (หัวหน้าแผนก)
2. อาจารย์นคร บุญคง
3. อาจารย์ไพบูลย์ บุญแทน
4. นายธัญพัทธิ์ อ่อนอารีย์
5. นายนัฐพล พานทอง