1) แผนกกิจกรรม

แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วยส่วนงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

1.1 งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่วางแผน และดำเนินการตามแผนตลอดจนการดูแลควบคุมและประสานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ประสานงานระหว่างนักศึกษากับสโมสรนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชมรมที่จัดขึ้นภายในสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยชมรมที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการทำกิจกรรม ปัจจุบันมีชมรมรวมทั้งหมด 15 ชมรม โดยแบ่งออกตามลักษณะงาน คือ

ชมรมด้านวิชาการ  เป็นงานที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตในเชิงการเพิ่มประสบการณ์ในสายวิชาชีพ  เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะในชมรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษาจะเกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีการจัดตั้งชมคอมพิวเตอร์ ชมรมผู้ประกอบการ

ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์  เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและบุคคลรอบข้างปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม และฝึกให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีการจัดตั้งชมรมปิดทองหลังพระ   ชมรม SDG อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมรม GREEN

ชมรมด้านกีฬา  สนับสนุนให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  มีการฝึกปฏิภาณไหวพริบ และรู้จักแก้ ปัญหาเฉพาะหน้า  รู้จักแพ้  ชนะ  และการให้อภัย  รวมถึงการยอมรับและเคารพกฎกติกา ของสังคม โดยมีการจัดตั้งชมรมแบดมินตัน  ชมรมวอลเลย์บอล ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมมวย

ชมรมด้านนันทนาการ  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม โดยใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์  ตลอดจนพัฒนาความสามารถทางด้านอารมณ์ให้กับนักศึกษา ซึ่งจะทำให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกเหนือจากการมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ โดยจัดให้มีชมรมดนตรีสากล  ชมรมเชียร์

1.2 งานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมหลักเพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ  และค่านิยมที่เหมาะสม

1.3 งานบริการให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ  เช่น  การทำกิจกรรม  การเขียนโครงการ การเรียน  เป็นต้น

1.4 งานสมาคมศิษย์เก่า มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถาบัน ประสานงานและจัดกิจกรรมสำหรับสมาชิก ตลอดจนการทำบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า เพื่อเป็นการหวนรำลึกถึงเพื่อนเก่า สถาบัน  ตลอดจนครู-อาจารย์

 

39162772 2128857793855116 6172962005536735232 n

บุคลากร แผนกกิจกรรม

1.อ.วิสุทธิ์  ไพเราะ (หน.แผนก)

2.อ.สุภาพ พิทักษ์วงศาโรจน์   (สนับสนุน)

3.ดร.ประกายทิพย์  พิชัย