ขอเชิญร่วม การแข่งขัน แรลลี่การกุศล  ในวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญร่วม การแข่งขัน แรลลี่การกุศล ในวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญร่วม การแข่งขัน แรลลี่การกุศล ในวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญร่วม การแข่งขัน แรลลี่การกุศล ในวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560  

ประกาศ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา2560

    ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร                        การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปีการศึกษา 2560 (นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ. 2540 และนักศึกษาชายที่ย้ายมาจากสถาบันอื่นและเคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารไว้ที่สถาบันเดิม) นักศึกษาชายทุกคนที่มีความประสงค์จะ ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในปีการศึกษา 2560 นี้ จะต้องมาติดต่อที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 17  ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560       หลักฐานที่จะต้องนำมาทำการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมีดังนี้        1. สด. 9  ถ่ายสำเนา หน้า – หลัง   อย่างชัดเจน   3   ฉบับ        2. สด. 35  ถ่ายสำเนา อย่างชัดเจน 3 ฉบับ  (ให้ไปรับที่อำเภอ/เขต ที่ขึ้นทะเบียนทหาร)