ขนตอนการผอนผนการเกณฑทหาร 1

 

ประกาศ

เรื่อง การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

                       การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปีการศึกษา 2560 (นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ. 2540 และนักศึกษาชายที่ย้ายมาจากสถาบันอื่นและเคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารไว้ที่สถาบันเดิม) นักศึกษาชายทุกคนที่มีความประสงค์จะ ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในปีการศึกษา 2560 นี้ จะต้องมาติดต่อที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 17  ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

      หลักฐานที่จะต้องนำมาทำการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมีดังนี้

       1. สด. 9  ถ่ายสำเนา หน้า – หลัง   อย่างชัดเจน   3   ฉบับ

       2. สด. 35  ถ่ายสำเนา อย่างชัดเจน 3 ฉบับ  (ให้ไปรับที่อำเภอ/เขต ที่ขึ้นทะเบียนทหาร)

              3. สำเนาทะเบียนบ้าน  3  ฉบับ

      4. หนังสือรับรองสภาพนักศึกษา พร้อมสำเนา 2 ชุด (ทำหนังสือรับรองได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผล)

 หมายเหตุ    ในการทำเรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในปีการศึกษา  2560  นี้   หากพ้นกำหนดที่กระทรวงกลาโหมกำหนดแล้ว    ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ให้กับนักศึกษาได้อีก

7,172 Comments