สำนักกิจการนักศึกษา | มหาวิทยาลัยสยาม

 

22554723 163651490889614 8966171152196692301 n

"THE RAIN"

เป้าหมาย การนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำและคลองต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร  นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเป็นดับ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การอุปโภค บริโภค และการประกอบอาชีพ รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม  และระบบนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิต 

ทางกลุ่มเยาวชนได้ทำโครงการพัฒนาทักษะและเรียนรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เยาวชนได้นำระบบเทคนิคหรือวิธีการทางธรรมชาติมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านทรัพยากรน้ำของชุมชนที่เยาวชนเหล่านั้นเป็นเจ้าของ รวมถึงเชื่อมโยงไปสู่เยาวชนกลุ่มอื่นๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายการรับผิดชอบต่อสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านกระบวนการคิด การตัดสินใจและลงมือทำร่วมกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน ในการนี้ทางกลุ่มเยาวชนยังได้สร้างทักษะในการประสานการพัฒนากับหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้น้ำร่วมกันในพื้นที่เป้าหมายรอบมหาวิทยาลัยและชุมชนริมคลอง

22730287 163653677556062 2911918937389768265 n

22730334 163653710889392 2618112714307604565 n

22687844 163653754222721 9094659842246788900 n

22688499 163653770889386 7828061126515401599 n

22549782 163653950889368 5482217196550252195 n

22539733 163654004222696 897236261267777791 n

22688393 163654057556024 5932665456011174286 n

22549715 163654147556015 3940158539706027300 n

 

 

 

You are here: Home 2560 กิจกรรม "THE RAIN" เป้าหมาย การนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำและคลองต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร