"บทบาทพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรควิถีชีวิต"

lg siam

การประชุมวิชาการ

"บทบาทพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรควิถีชีวิต"

012 Nursing role in Health promotion to prevent NCDs 012  

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดประชุมวิชาการประจำปีในหัวข้อ "บทบาทพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรควิถีชีวิต" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรค NCDs และการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการป่วยเป็นโรค NCDs ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีกำหนดการดังนี้

   star icons07 วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

star icons04 ลงทะเบียน                                                             

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. star icons04 พิธีเปิดการสัมมนา โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
๐๙.๑๕ - ๑๐.๐๐ น.

star icons04 บรรยายพิเศษ เรื่อง"บทบาทพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรควิถีวิต"

     โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. star icons04 รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.

star icons04 บรรยายเรื่อง "แนวทางการป้องกันและการรักษาผู้ป่วยโรควิถีชีวิต"

    โดย ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันสังคม

      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. star icons04 Lunch symposium (Miss Florence Nightingale talk) 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

star icons04 บรรยายเรื่อง "สังคมสูงวัย, โรควิถีชีวิต : บทบาทที่ท้าทายสำหรับพยาบาล"

     โดย ผศ.สุปราณี แตงวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

star icons04 รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.

star icons04 นำเสนอนวัตกรรม

star icons07 วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

star icons04 ลงทะเบียน                                                             

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

star icons04 บรรยายเรื่อง "งานวิจัยกับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรควิถีชีวิต"

   โดย ผศ.ดร.สุสารี ประคินกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

           ดร.วิทิต มิตรานันท์       คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

         ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ          พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. star icons04 รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.

star icons04 บรรยายเรื่อง "สมาธิบำบัด สำหรับการเยียวยาผู้ป่วยโรควิถีชีวิต"

    โดย ดร.ชนิดา มัททวางกูร  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาิวทยาลัยสยาม 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. star icons04 Lunch symposium (Miss Florence Nightingale talk) 
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

star icons04 บรรยายเรื่อง "ทางเลือกใหม่ในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยโรควิถีชีวิต"

     โดย นพ.นิพันธ์พงศ์ พานิช 

    รับประทานอาหารว่าง (รับประทานในห้องประชุม)

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

star icons04 ประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมและงานวิจัย

 

ปิดประชุมวิชาการ

You are here: Home คำสั่ง/ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ "บทบาทพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรควิถีชีวิต"