หน่วยงานภายใน-ภายนอก

SA5  SA10  SA1 

SA2  SA3  SA4

SA6    SA7  SA8 

SA9  SA12    SA11

หน่วยงานภายใน

dot01สำนักทะเบียนและวัดผล        dot01สำนักหอสมุด        dot01สำนักสหกิจศึกษา      dot01สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา    

dot01ศูนย์สารสนเทศวิชาการ        dot01สำนักประกันคุณภาพการศึกษา       dot01สำนักงานแผนและวิจัยสถาบัน       dot01สำนักวิชาการ             

dot01 บัณฑิตวิทยาลัย            dot01ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBIS)          dot01กระทรวงศึกษาธิการ       

 dot01กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)        dot01สำนักงานแผนและวิจัยสถาบัน   

 

 **************************************

หน่วยงานภายนอกสถาบัน

star icons07 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      star icons07 สมศ.     star icons07 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 

star icons07 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สสอท.)