กิจกรรมชมรมนักศึกษา

  star icons07 ชมรมด้านวิชาการ  มีทั้งสิ้น ๑๓ ชมรม     star icons07 ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม  มีทั้งสิ้น ๑๑ ชมรม  
star icons21 ชมรมบัญชี   star icons21 ชมรมพุทธศาสตร์ 
star icons21 ชมรมการเงินและการธนาคาร   star icons21 ชมรมดนตรีไทยและนาฎศิลป์ 
star icons21 ชมรมการตลาด       star icons21 ชมรมศิลปการถ่ายภาพ    
star icons21 ชมรมการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   star icons21 ชมรมดนตรีสากล    
star icons21 ชมรมการจัดการทั่วไป      star icons21 ชมรมขับร้องประสานเสียง
star icons21 ชมรมเกียร์ star icons21 ชมรมทักษิณสัมพันธ์ 
star icons21 ชมรมคอมพิวเตอร์ star icons21 ชมรมศิลปการแสดง 
star icons21 ชมรมคอมพิวเตอร์ star icons21 ชมรมดนนิยมไทย                                                              
star icons21 ชมรมนิติศาสตร์ star icons21 ชมรมโฟล์คซอง
star icons21 ชมรมการรจัดการอุตสาหกรรม star icons21 ชมรมมุสลิม 
star icons21 ชมรม Internaional Travel star icons21 ชมรมคริสเตียน 
star icons21 ชมรมเทคโนโลยีการอาหาร   star icons07 ชมรมด้านกีฬา  มีทั้งสิ้น ๑๐ ชมรม  
star icons21 ชมรม E.B.C. star icons21 ชมรมเทควันโด 
star icons21 ชมรมบริษัทจำลอง star icons21 ชมรมมวยสยาม

  star icons07 ชมรมด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์  มีทั้งสิ้น ๕ ชมรม  

star icons21 ชมรมยูโด 
star icons21 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท  star icons21 ชมรมแบดมินตัน 
star icons21 ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน star icons21 ชมรมเทเบิลเทนนิส
star icons21 ชมรมภาวะผู้นำ star icons21 ชมรมเปตอง
star icons21 ชมรมสองมือเพื่อสังคม star icons21 ชมรมตระกร้อ
star icons21 ชมรมปิดทองหลังพระ star icons21 ชมรมบาสเกตบอล
  star icons21 ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ
  star icons21 ชมรมวอลย์เลย์บอล
  dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01

                                                                                      

                                                             

                              

      

       

       

       

       

 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

นายกสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

    ๑.เป็นผู้แทนสโมสรนักศึกษาในการดำเนินกิจการสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

    ๒.เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

    ๓.แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาตามความจำเป็นโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

    ๔.ควบคุมการดำเนินกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชมรม

    ๕.เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

อุปนายกสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

    ๑.เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่นายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย

    ๒.ทำหน้าที่แทนนายกสโมสรนักศึกษาในกรณีที่นายกสโมสรนักศึกษา ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

เหรัญญิกสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

     ๑.รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินของสโมสรนักศึกษา

     ๒.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงินของมหาวิทยาลัย

     ๓.ให้คำปรึกษาด้านการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

เลขานุการสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

      ๑.จัดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

     ๒.บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและแจ้งให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทราบหลังวันประชุม 2 วัน

     ๓.ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมให้คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา

     ๔.รับ – ส่ง และโต้ตอบหนังสือของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

     ๕.จัดทำงบประมาณของฝ่ายเลขานุการนำเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

     ๖.รวบรวมโครงการดำเนินงานและงบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเพื่อพิจารณา

    ๗.ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากสโมสรนักศึกษา

    ๘.เสนอแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการ

ปฏิคมสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

    ๑.รับผิดชอบในงานรับรองและบริการของสโมสรนักศึกษา

    ๒.ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

    ๓.จัดทำงบประมาณของฝ่ายปฏิคมนำเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

 ประชาสัมพันธ์สโมสรนักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

     ๑.รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์โดยเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมและระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกทราบ

     ๒.จัดทำงบประมาณของฝ่ายประชาสัมพันธ์นำเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

     ๓.เสนอแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์

 ประธานฝ่ายวิชาการมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

     .ควบคุมดูแล อำนวยความสะดวกและประสานงานการดำเนินกิจกรรมของชมรมด้านวิชาการ

     ๒.ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการ ประสบการณ์และวิชาชีพแก่นักศึกษา

     ๓.รวบรวมงบประมาณชมรมด้านวิชาการเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

     ๔.เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาชมรมด้านวิชาการ

     ๕.ตรวจตราการพัสดุของชมรมด้านวิชาการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย

     ๖.ตรวจสอบการบันทึกทะเบียนประวัติสมาชิกชมรมด้านวิชาการ

     ๗.สอบถาม ตรวจสอบการดำเนินการและส่งแบบสรุปโครงการ

ประธานฝ่ายกีฬามีสิทธิและหน้าที่ ดังนี

    ๑.ควบคุมดูแล อำนวยความสะดวกและ ประสานงานการดำเนินกิจกรรมของชมรม   ด้านกีฬา

    ๒.ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแก่นักศึกษาได้เข้าร่วมเพื่อสุขภาพอนามัย

    ๓.รวบรวมงบประมาณชมรมด้นกีฬาเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

    ๔.เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาชมรมด้านกีฬา

    ๕.ตรวจตราการพัสดุของชมรมกีฬาให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย

    ๖.ตรวจสอบการบันทึกทะเบียนประวัติสมาชิกชมรมด้านกีฬา

    ๗.สอบถาม ตรวจสอบการดำเนินการและส่งแบบสรุปโครงการ

 

ประธานฝ่ายบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์มีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

    ๑.ควบคุมดูแล อำนวยความสะดวกและประสานงานการดำเนินกิจกรรมของชมรมด้านบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

    ๒.ส่งเสริมกิจกรรมบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์แก่นักศึกษาเพื่อดำรงไว้ซึ่งสังคมที่ดีงาม

    ๓.รวบรวมงบประมาณชมรมด้านบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์เสนอต่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

    ๔.เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาชมรมด้านบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

    ๕.ตรวจตราการพัสดุของชมรมให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย

    ๖.ตรวจสอบการบันทึกทะเบียนประวัติสมาชิกชมรมด้านบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

    ๗.สอบถาม ตรวจสอบการดำเนินการและส่งแบบสรุปโครงการ

ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

    ๑.ควบคุมดูแล อำนวยความสะดวกและประสานงานการดำเนินกิจกรรมของชมรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

     ๒.ส่งเสริมกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมแก่นักศึกษาเพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นเอกลักษณ์ของไทย

     ๓.รวบรวมงบประมาณชมรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

     ๔.เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาชมรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

     ๕.ตรวจตราการพัสดุของชมรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย

     ๖.ตรวจสอบการบันทึกทะเบียนประวัติสมาชิกชมรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

     ๗.สอบถาม ตรวจสอบการดำเนินการและส่งแบบสรุปโครงการ

ประธานคณะ/สาขาวิชามีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

    ๑.เป็นผู้แทนคณะ/สาขาวิชา ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

    ๒.ควบคุมดูแลอำนวยความสะดวกและประสานงานการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของคณะ/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย

    ๓.รวบรวมงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาของคณะ/สาขาวิชาเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

    ๔.เสนอความคิดเห็นการทำกิจกรรมนักศึกษาของคณะ/สาขาวิชาต่อสโมสร นักศึกษาและมหาวิทยาลัย

******************************************