ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่มาขอผ่อนผันทหาร ปี 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มาขอผ่อนผันทหาร ปี 2561

เกณฑทหาร1

เกณฑทหาร 2

1

2

3

4