หน้าที่และความรับผิดชอบ

SA5

SA6

SA4

 

แผนกความรับผิดชอบต่อสังคม (University Social Responsibility) มหาวิทยาลัยสยาม

วิสัยทัศน์               : คุณภาพคน คุณภาพสถาบัน สู่คุณภาพสังคม

พันธกิจ                 : สร้างความเข้าใจ นำไปใช้สู่แนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อสังคมที่ยังยืน

วัตถุประสงค์          1. ส่งเสริมความรู้เพื่อสังคม

                              2. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

                              3. ส่งเสริมนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงาน องค์กร ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์                  เข้าใจ  ศึกษา ปัญหา ทำความเข้าใจ ให้ความรู้

                              เข้าถึง ข้อมูล คน พื้นที่

                             พัฒนา บูรณาการ แบบมีส่วนร่วม

**********************************************************

 

You are here: Home เกี่ยวกับองค์กร หน้าที่และความรับผิดชอบ