สำนักกิจการนักศึกษา | มหาวิทยาลัยสยาม

 

23517491 1720859117988321 6893042170354357293 n

 

ขอแสดงความยินดี กับ ทีมเยาวชนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วม โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   จึงเกิดเป็นโครงการร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และ สำนักการระบายน้ำ ขุดลอก คลองบางจาก คลองระบายน้้าหลัก จากทิศตะวันออกลงสู่ทิศตะวันตก รับน้้าจากคลองบางกอกใหญ่ คลองบางด้วน คลองพระยาราชมนตรี และคลองซอยต่างๆ ถนนราชพฤกษ์ ถนนกาญจนาภิเษกถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอยและชุมชนในพื้นที่ ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน มีตะกอนดินเลนสะสม ท้าให้น้้าเน่าเสียและระบายได้ไม่สะดวก มีความจ้าเป็นต้องขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้้า ขณะนี้กำลังดำเนินการ ขุดลอก ระหว่าง ม สยาม ถึง ตลาดน้ำคลองบางหลวง (วัดกำแพงบางจาก)

23517570 1720859171321649 6202319089076087282 n

23471947 1720859371321629 4103341190638047852 n

23559947 1720859394654960 4914104916117060901 n

You are here: Home Uncategorised โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์